Zasady przetwarzania danych

Przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ICTF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-688), ul. Emilii Plater 28, oraz współpracujących z nią kredytodawców, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).

Administratorem danych w zakresie w jakim dane osobowe wykorzystywane są do rozpatrzenia wniosku o pożyczkę, zawarcia umowy, a także, gdy ma to miejsce – przy działaniach związanych z zabezpieczeniem roszczeń, rozpatrywaniem reklamacji oraz działaniami windykacyjnymi jest kredytodawca, współpracujący z ICTF sp. z o. o.

ICTF sp. z o. o. świadczy na rzecz współpracujących kredytodawców usługi pośrednictwa i jest umocowana do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowanie oraz zawieraniem umowy pożyczki. Property Secured Fund S. A. z siedzibą w Warszawie (00-688), przy ul. Emilii Plater 28 świadczy na rzecz współpracujących kredytodawców usługi analizy oraz weryfikacji wniosku pożyczkowego.Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych oraz w zakresie przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy kierować do na adres pocztowy ICTF sp. z o. o., poprzez e-mail: office@psfund.pl lub telefon: 22 630 31 30, 22 630 31 31, 22 630 31 33

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach głównych:

 • weryfikacji Pana/ Pani tożsamości oraz spełnienia obowiązku identyfikacyjnego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. zw. z art. 36 – 37 ustawy z dn. 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • rozpatrywania wniosku o pożyczkę lub podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy pożyczki – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 • w przypadku jeśli dojdzie do zawarcia umowy pożyczki – wykonywania umowy– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 • przyjęciem Pani/Pana skargi, wniosku, reklamacji, ich rozpatrzeniem oraz skierowaniem odpowiedzi (art. 6 ust. pkt. 1 lit. f) Rozporządzenia - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administrator, polegający na obronie przez potencjalnymi roszczeniami;
 • rozpatrywania Pani/Pana zgłoszonych roszczeń i reklamacji– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na obronie przez potencjalnymi roszczeniami;

Kategorie przetwarzanych danych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: dane identyfikujące osobę, dane adresowe i teleadresowe, cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania.

Źródło pochodzenia danych:
Pana / Pani dane osobowe zbierane są bezpośrednio od Pana/ Pani.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych:
Pozyskanie od Pani/Pana danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, który spoczywa na podmiotach przetwarzających Pana/ Pani dane. Odmowa podania danych może stanowić przyczynę odmowy zawarcia przez kredytodawcę umowy z Panią/Panem. Jeżeli podanie danych nie wynika z przepisów prawa, Pana/ Pani dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Okres przez który dane będą przetwarzane:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • dla celów realizacji umowy pożyczki – przez okres trwania umowy;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;
 • dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez kredytodawcę – do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego;
 • do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 6 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
 • dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy pożyczki, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez kredytodawców, lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;
 • dla celów prowadzenia obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej, dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego;
 • dla celów archiwalnych - po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe są przetwarzane przez 6 lat, -, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres.

W przypadkach pozyskania danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty - okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania lub odwołania zgody.

Odbiorcy danych:
Pana/ Pani dane osobowe zostaną udostępnione współpracującym kredytodawcom oraz podmiotom wspierającym kredytodawców w oparciu o umowy zawierające odpowiednie klauzule chroniące dane osobowe w prowadzeniu działalności, w szczególności Property Secured Fund S. A., kancelarii prawnej, podmiotowi, który wykonuje usługi księgowo-podatkowe oraz audytowe, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, organom publicznym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Lista współpracujących kredytodawców:

 • Apollo PSF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
 • Hestia PSF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
 • Hermes PSF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
 • Atena PSF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
 • Artemis PSF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
 • CERES PSF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
 • WESTA PSF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
 • ZEFIR SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
 • EUROS PSF SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa